Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Poland

Transpozycja do prawa krajowego (Polska)

Zmiana od ostatniego okresu sprawozdawczego: ? na lepsze ? na gorsze = bez zmian
Ranking (maks. 27): 1 – 9; 10 – 18; 19 – 27

WSKAŹNIKI

Grudzień
2022

Średnia
UE

Ranking

Zmiana

Deficyt transpozycji (odsetek wszystkich dyrektyw, które nie zostały przetransponowane)

2,1%

1,1%

25

?

Dyrektywy, których termin transpozycji minął

21

11

Dyrektywy, których termin transpozycji dawno minął (> 2 lata)

0

1

1

=

Średnie opóźnienie w transpozycji dyrektyw (w miesiącach)

11,5

12,6

8

?

Brak zgodności (odsetek wszystkich dyrektyw nieprawidłowo przetransponowanych)

1,7%

1,3%

23

?

Uchybienie zobowiązaniom (Polska)

Zmiana od ostatniego okresu sprawozdawczego: ? na lepsze ? na gorsze = stała
Ranking (maks. 27): 1 – 9; 10 – 18; 19 – 27
Ranking (maks. 23)
(zastosowanie się do orzeczeń Trybunału): 1 – 8; 9 – 16; 17 – 23

WSKAŹNIKI

Grudzień
2022

Średnia UE

Ranking

Zmiana

Liczba prowadzonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

34

26

21

?

Problematyczne sektory

 • zanieczyszczenie powietrza (5 przypadków)
 • energia (4 przypadki)
 • usługi i zawody – problemy z przestrzeganiem przepisów (4 przypadki)

Średni czas trwania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom (w miesiącach)

45,0

47,9

11

?

Średni czas zastosowania się do orzeczeń Trybunału (w miesiącach)

27,5

48,3

8

?

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (Polska)

Ogólne wyniki – Polska osiąga dobre wyniki.

 • Wyniki dla czterech wskaźników były równe lub niższe od średniej EOG.
 • Czas udzielania odpowiedzi jest nadal poniżej średniej EOG, podobnie jak w poprzednich latach.
 • Wyniki obu badań dotyczących satysfakcji użytkowników nieznacznie się poprawiły.
Wnioski przyjęte w ciągu 1 tygodnia (%)
 
Wnioski, na które udzielono odpowiedzi w terminie uzgodnionym w systemie IMI (%)
 
Zadowolenie z terminu udzielenia odpowiedzi – według oceny użytkowników (%)
 
Zadowolenie z podjętych działań – według oceny użytkowników (%)
 
Szybkość udzielania odpowiedzi na wnioski (dni)
 

System informacji o przepisach technicznych (Polska)

 

SOLVIT (Polska)

 • Liczba postępowań
  Wniesione sprawy: 131 (149 w 2021 r.)
  Otrzymane sprawy: 18 (23 w 2021 r.)

Sprawy odrzucone: 133 (156 w 2021 r.)

 • Odsetek rozwiązanych spraw: 78% (91% w 2021 r.)
 • Tempo rozwiązywania spraw (jako centrum zgłaszające)
  Odpowiedź w ciągu 7 dni: 94% (80% w 2021 r.) – bardzo dobre
  Sprawy przygotowane w ciągu 30 dni: 62% (60% w 2021 r.) – dobre
  Rozwiązania przyjęte w ciągu 7 dni: 72% (64% w 2021 r. ) – dobre

Sprawy nieprzyjęte w ciągu 30 dni: 43% (33% w 2021 r.) – słabe

 • Tempo rozwiązywania spraw (jako centrum prowadzące)
  Sprawy przyjęte w ciągu 7 dni: 78% (74% w 2021 r.) – bardzo dobre
  Sprawy zamknięte w ciągu 10 tygodni: 28% (61% w 2021 r.) – słabe
 • Poziom zatrudnienia
  Wystarczający

Opóźnienia w płatnościach (Polska)

Średnie opóźnienie polskich organów publicznych w płatnościach (czas przekraczający ustawowe lub umowne warunki płatności) w 2022 r. wyniosło 21 dni.

Średnia liczba dni potrzebnych na zapłacenie faktur przedsiębiorstwa przez inne przedsiębiorstwo (płatności między przedsiębiorstwami) wyniosła 60,67 dni.

Przychylna administracja i obciążenia regulacyjne (Polska)

Wskaźnik 2021 Średnia UE
Obciążenia związane z regulacjami rządowymi (odpowiedzi z badania: 1 = największe, 7 = najmniejsze) 2,8   3,6  
Cyfrowe usługi publiczne do celów rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (100% = najlepszy wynik) 69,6% nie dotyczy  
Opóźnienia organów publicznych w płatnościach 21 dni 15,7 dni
Czas trwania postępowań upadłościowych 3 lata 2 lata
Wpływ regulacji na decyzje dotyczące inwestycji długoterminowych (odpowiedzi z badania) 12,6% nie dotyczy  

Dostęp do zamówień publicznych (Polska)

Wskaźnik 2021 Średnia UE
Jeden oferent 50% 25%
Bezpośrednie udzielenie zamówienia bez zaproszenia do składania ofert 7% 6%
Wskaźnik publikacji zamówień (wartość podana na stronie Tenders Electronic Daily, w % PKB) 7,5% 5,9%
Wspólne udzielanie zamówień (odsetek procedur z udziałem kilku zamawiających) 3% 5%
Kryteria udzielenia zamówienia (odsetek procedur, w których wybrano najtańszą ofertę) 50% 64%
Szybkość podejmowania decyzji (w dniach) 66   99  
Wykonawcy będący MŚP 58% 61%
Oferty złożone przez MŚP 62% 73%
Procedury podzielone na części 46% 31%
Zaproszenia opublikowane z brakującymi informacjami 1% 1%
Brakujące numery wykonawców 82% 29%
Brakujące numery zamawiających 64% 11%

Uwaga: Jako średnią UE w odniesieniu do wszystkich wskaźników z wyjątkiem wskaźnika publikacji przyjęto typowe (średnie) państwo UE. Ze względu na opóźnienia w udostępnianiu danych wyniki wskaźnika publikacji opierają się na danych z 2020 r.

Dostęp do usług i rynku usług (Polska)

Wskaźnik 2021 Średnia UE
Wskaźnik restrykcyjności – architekt 2,7   2,5  
Wskaźnik restrykcyjności – księgowy 2,8   1,7  
Wskaźnik restrykcyjności – inżynier budownictwa lądowego 2,5   2,4  
Wskaźnik restrykcyjności – prawnik 3,5   3,4  
Wskaźnik restrykcyjności – agent nieruchomości 0,0   1,3  
Wskaźnik restrykcyjności – rzecznik patentowy 2,5   2,2  
Wskaźnik restrykcyjności – przewodnik turystyczny 0,1   1,2  
Krajowe ceny przesyłek priorytetowych, 20 g (2020) 0,92 EUR 0,88 EUR
Ceny przesyłek priorytetowych w obrębie UE, 20 g (2020) 1,80 EUR 1,53 EUR
Czas dostarczenia krajowej przesyłki priorytetowej 20 g, wynik: dzień +1 (2020) 55,8% 84,2%

Uwaga: Unijny wskaźnik restrykcyjności (EURI) mierzy poziom restrykcyjności świadczenia usług w skali międzynarodowej oraz swobody przedsiębiorczości dla siedmiu grup zawodów, które mają wysoki udział w zużyciu pośrednim przedsiębiorstw w UE lub charakteryzują się wysoką mobilnością transgraniczną. Poziom restrykcyjności mierzy się w skali od 0 (najmniej restrykcyjny) do 6 (najbardziej restrykcyjny). 

Dostęp do finansowania (Polska)

Wskaźnik 2021 Średnia UE
Dostęp do publicznego wsparcia finansowego (% MŚP wskazujących na pogorszenie sytuacji) 13,9%  11,3% 
Czas oczekiwania przez przedsiębiorstwa na zapłatę (badanie z 2022 r.) 60,7 dni 52,5 dni
Inwestycje venture capital (% PKB) 0,22% 0,48%
Back to top