Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Lithuania

ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę (Lietuva)

Tendencija nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio: ? teigiama; ? neigiama; = nei teigiama, nei neigiama
Vieta tarp 27: 1–9; 10–18; 19–27

RODIKLIAI

2022 m.
gruodžio mėn.

ES
vidurkis

Vieta

Tendencija

Neperkėlimo į nacionalinę teisę rodiklis (visų neperkeltų direktyvų procentinė dalis)

0,3 %

1,1 %

1

??

Laiku neperkeltų direktyvų

3

11

Ilgai laiku neperkeltų direktyvų (> 2 metai)

0

1

1

=

Direktyvas perkelti vidutiniškai vėluojama (mėnesiais)

10,7

12,6

6

?

Nepakankamos atitikties rodiklis (visų netinkamai perkeltų direktyvų procentinė dalis)

1,0 %

1,3 %

6

=

Pažeidimai (Lietuva)

Tendencija nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio: ? teigiama; ? neigiama; = nei teigiama, nei neigiama
Vieta iš 27: 1–9; 10–18; 19–27
Vieta iš 23
(laikotarpis, per kurį įvykdomas teismo sprendimas): 1–8; 9–16; 17–23

RODIKLIAI

2022 m.
gruodžio mėn.

ES
vidurkis

Vieta

Tendencija

Vykdomų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius

15

26

5

?

Probleminiai sektoriai

 • Nėra

Vidutinė pažeidimo nagrinėjimo procedūros trukmė (mėnesiais)

39,2

47,9

6

?

Vidutinis laikotarpis, per kurį įvykdomas Teismo sprendimas (mėnesiais)

50,6

48,3

14

=

Vidaus rinkos informacinė sistema (Lietuva)

Rezultatai. Lietuvos rezultatai gana geri.

 • Per vieną savaitę priimtų užklausų rezultatas buvo antras geriausias rezultatas tarp valstybių narių.
 • Keturių rodiklių rezultatai gerokai suprastėjo. 
 • Keturių rodiklių rezultatai buvo tarp trijų prasčiausių rezultatų tarp valstybių narių atitinkamose srityse.
Per vieną savaitę priimtos užklausos (%)
 
Užklausos, į kurias atsakyta iki IMI sutarto termino (%)
 
Pasitenkinimas atsakymais laiku (įvertino partneriai, %)
 
Pasitenkinimas įdėtomis pastangomis (įvertino partneriai, %)
 
Atsakymų į užklausas greitis (dienomis)
 

Techninių reglamentų informacinė sistema (Lietuva)

 

SOLVIT (Lietuva)

 • Bylų skaičius
  Pateikta bylų – 19 (2021 m. – 21 byla)
  Gauta bylų – 5 (2021 m. – 0 bylų)

Nepriimta bylų: 25 (2021 m. – 33 bylos)

 • Išspręsta – 100 % (2021 m. bylų nebuvo gauta)
 • Bylos tvarkymo laikas (vietos centras)
  Atsakymas per 7 dienas – 100 % (2021 m. – 85 %), labai gerai
  Bylų parengimas per 30 dienų – 100 % (2021 m. – 95 %), labai gerai
  Sprendimų priėmimas per 7 dienas – 100 % (2021 m. – 94 %), labai gerai

Per 30 dienų nepriimtos bylos – 96 % (2021 m. – 79 %), labai gerai

 • Bylos tvarkymo laikas (pagrindinis centras)
  Bylų priėmimas per 7 dienas – 100 % (2021 m. bylų nebuvo gauta), labai gerai
  Bylų užbaigimas per 10 savaičių – 100 % (2021 m. bylų nebuvo gauta), labai gerai
 • Darbuotojų skaičius
  pakankamas

Mokėjimų vėlavimas (Lietuva)

2022 m. Lietuvos valdžios institucijų vidutinis mokėjimų vėlavimas (laikas, viršijantis teisės aktais nustatytas arba sutartas mokėjimo sąlygas) buvo 18 dienų.

Vidutinis dienų, kurias įmonei reikėjo laukti, kol kitos įmonės apmokės jos sąskaitas faktūras (mokėjimai tarp įmonių), skaičius buvo 53,87 dienos.

Poreikiais grindžiamas administravimas ir reguliavimo našta (Lietuva)

Rodiklis 2021 m. ES vidurkis
Valdžios vykdomo reguliavimo našta (apklausos atsakymai: 1 = blogiausia, 7 = geriausia) 3,8   3,6  
Skaitmeninės viešosios paslaugos siekiant pradėti verslą ir juo užsiimti (100 % = geriausi rezultatai) 92,8 % nėra duomenų  
Valdžios institucijų mokėjimų vėlavimas 18 dienų 15,7 dienos
Nemokumo problemų sprendimo trukmė 2,3 metai 2,0 metai
Reguliavimo poveikis sprendimams dėl ilgalaikių investicijų (apklausos atsakymai) 34,1 % nėra duomenų  

Galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (Lietuva)

Rodiklis 2021 m. ES vidurkis
Vienintelis konkurso dalyvis 30 % 25 %
Kvietimų teikti pasiūlymus neskelbimas 6 % 6 %
Procentinė skelbimų dalis („Tenders Electronic Daily“ skelbiama pirkimų vertė kaip procentinė BVP dalis) 9,9 % 5,9 %
Bendradarbiaujamieji viešieji pirkimai (procedūrų, kuriose dalyvauja daugiau nei vienas pirkėjas, dalis) 2 % 5 %
Sutarties skyrimo kriterijai (procedūrų, per kurias sutartis skirta pigiausiam pasiūlymui, dalis) 95 % 64 %
Sprendimų priėmimo greitis (dienomis) 74   99  
Rangovai, kurie yra MVĮ 90 % 61 %
MVĮ pasiūlymai 93 % 73 %
Į pirkimo dalis suskirstytos procedūros 42 % 31 %
Trūkstama kvietimų teikti pasiūlymus informacija 0 % 1 %
Trūkstami pardavėjų registracijos numeriai 1 % 29 %
Trūkstami pirkėjų registracijos numeriai 0 % 11 %

Pastaba. Visų rodiklių, išskyrus procentinę skelbimų dalį, ES vidurkiui apskaičiuoti naudojama tipinė (vidutinio reitingo) ES šalis. Dėl duomenų prieinamumo vėlavimo procentinės skelbimų dalies rezultatai grindžiami 2020 m. duomenimis.

Galimybės naudotis paslaugomis ir patekti į paslaugų rinką (Lietuva)

Rodiklis 2021 m. ES vidurkis
Ribojimo rodiklis. Architektas 3,2   2,5  
Ribojimo rodiklis. Apskaitininkas 0,4   1,7  
Ribojimo rodiklis. Civilinės inžinerijos inžinierius 2,6   2,4  
Ribojimo rodiklis. Teisininkas 3,2   3,4  
Ribojimo rodiklis. Nekilnojamojo turto agentas 0,0   1,3  
Ribojimo rodiklis. Patentinis patikėtinis 2,6   2,2  
Ribojimo rodiklis. Gidas 2,5   1,2  
Šalies viduje siunčiamų pirmenybinių korespondencijos siuntų kainos, 20 g korespondencijos siunta (2020 m.) 0,55 EUR 0,88 EUR
ES viduje siunčiamų pirmenybinių korespondencijos siuntų kainos, 20 g korespondencijos siunta (2020 m.) nėra duomenų 1,53 EUR
Pristatymo šalies viduje laikas, dienos + 1 rezultatas, 20 g pirmenybinės korespondencijos siuntos (2020 m.) 89,0 % 84,2 %

Pastaba. ES ribojimo rodikliu (EURI) matuojamas tarpvalstybinio paslaugų teikimo ir įsisteigimo teisės ribojimo lygis atsižvelgiant į septynias profesinių paslaugų grupes, kurios sudaro didelę ES įmonių tarpinio vartojimo arba tarpvalstybinio judumo dalį. Ribojimo lygis matuojamas skalėje nuo 0 (mažiausiai ribojama) iki 6 (labiausiai ribojama). 

Galimybės gauti finansavimą (Lietuva)

Rodiklis 2021 m. ES vidurkis
Galimybės naudotis viešąja finansine parama (pablogėjimą nurodžiusių MVĮ procentinė dalis) 16,5 %  11,3 % 
Laikas, per kurį sumoka įmonės (2022 m. tyrimas) 53,9 dienos 52,5 dienos
Rizikos kapitalo investicijos (BVP procentinė dalis) 0,73 % 0,48 %
Back to top