Skip to main content
European Commission logo
Dutch
Single Market Scoreboard

Nederland

Omzetting (Nederland)

Trend sinds de vorige verslagperiode: 🡽 positief; 🡿 negatief; = neutraal
Plaats in de rangschikking op een totaal van 27: 1 tot 9; 10 tot 18; 19 tot 27

INDICATOREN

december
2022

EU-
gemiddelde

Rangschikking

Trend

Omzettingsachterstand (percentage van alle richtlijnen dat niet is omgezet)

1,4 %

1,1 %

20

🡽

Richtlijnen waarvan de omzettingstermijn is overschreden

14

11

Richtlijnen waarvan de omzettingstermijn aanzienlijk is overschreden (> 2 jaar)

1

1

14

🡿

 • Richtlijn 2019/69/EU - Technische specificaties voor alarm- en seinwapens

Gemiddelde vertraging bij de omzetting van richtlijnen (in maanden)

12,9

12,6

17

🡿

Conformiteitsachterstand (percentage van alle richtlijnen dat niet correct is omgezet)

1,6 %

1,3 %

21

🡿

Inbreuken (Nederland)

Trend sinds de vorige verslagperiode: 🡽 positief; 🡿 negatief; = neutraal
Plaats in de rangschikking op een totaal van 27: 1 tot 9; 10 tot 18; 19 tot 27
Plaats in de rangschikking op een totaal van 23
(naleving van uitspraken van het Hof): 1 tot 8; 9 tot 16; 17 tot 23

INDICATOREN

december
2022

EU-
gemiddelde

Rangschikking

Trend

Aantal lopende inbreukprocedures

23

26

12

🡿

Problematische sectoren

 • diensten en beroepen – nalevingsproblemen (4 zaken)
 • directe belastingen (3 zaken)

Gemiddelde duur van de inbreukprocedures (in maanden)

58,9

47,9

26

🡿

Tijd die gemiddeld vergaat voordat de uitspraken van het Hof worden nageleefd (in maanden)

101,9

48,3

20

🡿🡿🡿

Informatiesysteem interne markt (Nederland)

Prestaties – Nederland presteerde nog steeds slecht.

 • De resultaten voor alle indicatoren lagen onder of waren gelijk aan het EER-gemiddelde. Bij drie indicatoren behoorde het land tot de vijf zwakst presterende lidstaten.
 • Het percentage binnen één week in behandeling genomen verzoeken is licht verbeterd.
 • De snelheid waarmee verzoeken worden beantwoord, is merkbaar afgenomen.
Binnen één week in behandeling genomen verzoeken (%)
 
Binnen de in het IMI afgesproken termijn beantwoorde verzoeken (%)
 
Tevredenheid over de tijdigheid van de antwoorden ­ volgens de tegenpartij (%)
 
Tevredenheid over de geleverde inspanningen - volgens de tegenpartij (%)
 
Snelheid waarmee verzoeken worden beantwoord (dagen)
 

Informatiesysteem betreffende technische voorschriften (Nederland)

 

Solvit (Nederland)

 • Aantal zaken
  Ingediende zaken: 120 (81 in 2021)
  Ontvangen zaken: 59 (41 in 2021)

Niet aanvaarde zaken: 181 (120 in 2021)

 • Percentage opgeloste zaken: 82 % (78 % in 2021)
 • Behandelingstermijn (als centrum van oorsprong)
  Antwoord binnen zeven dagen: 90 % (84 % in 2021) – zeer goed
  Binnen 30 dagen onderzochte zaken: 70 % (71 % in 2021) – goed
  Binnen zeven dagen aanvaarde oplossingen: 84 % (67 % in 2021) – zeer goed

Binnen 30 dagen niet aanvaarde zaken: 49 % (66 % in 2021) – slecht

 • Behandelingstermijn (als leidingnemend centrum)
  Binnen zeven dagen aanvaarde zaken: 83 % (76 % in 2021) – zeer goed
  Binnen tien weken afgehandelde zaken: 60 % (66 % in 2021) – goed
 • Personeelsbezetting
  moet worden verbeterd

Betalingsachterstanden (Nederland)

In 2022 bedroeg de gemiddelde achterstand (het aantal dagen dat de wettelijke of overeengekomen betalingsvoorwaarden worden overschreden) bij betalingen door Nederlandse overheidsinstanties 13 dagen.

Het duurt gemiddeld 51,85 dagen voordat de factuur van een bedrijf door een ander bedrijf wordt betaald (betalingen tussen bedrijven).

Adequaat reagerende overheid en regeldruk (Nederland)

Indicator 2021 EU-gemiddelde
Regeldruk (antwoorden op de enquête: 1 = slechtste score, 7 = beste score) 4,5   3,6  
Digitale overheidsdiensten om een bedrijf op te starten en te leiden (100 % = best presterend) 87,8 % n.v.t.  
Vertragingen bij betalingen door overheidsinstanties 13 dagen 15,7 dagen
Tijd om insolventie af te wikkelen 1,1 jaar 2,0 jaar
Effect van de regelgeving op beslissingen over investeringen op lange termijn (antwoorden op de enquête) 14,2 % n.v.t.  

Toegang tot overheidsopdrachten (Nederland)

Indicator 2021 EU-gemiddelde
Eén inschrijver 13 % 25 %
Geen oproepen tot het indienen van offertes 7 % 6 %
Publicatiepercentage (waarde geadverteerd op Tenders Electronic Daily, in % van het bbp) 2,5 % 5,9 %
Coöperatieve aanbesteding (percentage procedures met meer dan één koper) 3 % 5 %
Gunningscriteria (percentage procedures dat aan de goedkoopste offerte is gegund) 19 % 64 %
Snelheid van besluiten (dagen) 71   99  
MKB-contractanten 64 % 61 %
MKB-offertes 64 % 73 %
In partijen verdeelde procedures 17 % 31 %
Ontbrekende oproepen tot het indienen van offertes 2 % 1 %
Ontbrekende registratienummers van de verkoper 50 % 29 %
Ontbrekende registratienummers van de koper 8 % 11 %

Opmerking: Voor het EU-gemiddelde wordt voor alle indicatoren (behalve het publicatiepercentage) een typisch (gemiddeld presterend) EU-land gebruikt. Door vertragingen bij de beschikbaarheid van gegevens zijn de publicatiepercentages gebaseerd op de gegevens van 2020.

Toegang tot diensten en dienstenmarkten (Nederland)

Indicator 2021 EU-gemiddelde
Restrictiviteitsindicator – architect 1,1   2,5  
Restrictiviteitsindicator – accountant 1,9   1,7  
Restrictiviteitsindicator – burgerlijk ingenieur 0,0   2,4  
Restrictiviteitsindicator – advocaat 3,0   3,4  
Restrictiviteitsindicator – vastgoedmakelaar 0,0   1,3  
Restrictiviteitsindicator – octrooiagent 2,0   2,2  
Restrictiviteitsindicator – toeristengids 0,0   1,2  
Prijzen voor binnenlandse prioritaire brieven, brief 20 g (2020) 0,91 euro 0,88 euro
Prijzen voor prioritaire brieven binnen de EU, brief 20 g (2020) 1,50 euro 1,53 euro
Binnenlandse leveringstijden, dag+1, prioritaire brieven 20 g (2020) 94,3 % 84,2 %

Opmerking: De EU-restrictiviteitsindicator (EURI) meet de mate van restrictiviteit bij grensoverschrijdende dienstverlening en bij het recht van vestiging voor zeven vrije beroepen met een hoog aandeel in het intermediair verbruik of de grensoverschrijdende mobiliteit van EU-ondernemingen. De restrictiviteit wordt gemeten op een schaal van 0 (minst restrictief) tot 6 (meest restrictief). 

Toegang tot financiering (Nederland)

Indicator 2021 EU-gemiddelde
Toegang tot financiële overheidssteun (% van het mkb dat een verslechtering meldt) 11,4 %  11,3 % 
Aantal dagen waarbinnen bedrijven betalen (enquête uit 2022) 51,9 dagen 52,5 dagen
Durfkapitaalinvesteringen (% van het bbp) 0,95 % 0,48 %
Back to top