Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Latvia

Transponēšana (Latvija)

Attīstība kopš iepriekšējā pārskata perioda: ? pozitīva; ? negatīva; = neitrāla
Vieta 27 valstu grupā: no 1 līdz 9; no 10 līdz 18; no 19 līdz 27

RĀDĪTĀJI

2022. gada decembris

ES
vidējais rādītājs

Vieta

Attīstība

Transponēšanas deficīts (visu netransponēto direktīvu procentuālā daļa)

1,2 %

1,1 %

17

??

Līdz noteiktajam termiņam netransponētas direktīvas

12

11

Liels kavējums direktīvu transponēšanā (> 2 gadi)

1

1

14

=

 • Direktīva 2013/59/EURATOM – Drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem

Vidējais kavējums direktīvu transponēšanā (mēnešos)

17,5

12,6

26

??

Atbilstības deficīts (visu nepareizi transponēto direktīvu procentuālā daļa)

0,8 %

1,3 %

3

?

Pārkāpumi (Latvija)

Attīstība kopš iepriekšējā pārskata perioda: ? pozitīva; ? negatīva; = neitrāla
Vieta 27 valstu grupā: no 1 līdz 9; no 10 līdz 18; no 19 līdz 27
Vieta no 23
(Tiesas spriedumu izpilde): no 1 līdz 8; no 9 līdz 16; 17 līdz 23

RĀDĪTĀJI

2022. g.
dec.

ES
vidējais rādītājs

Vieta

Attīstība

Nenoslēgto pārkāpuma procedūru skaits

12

26

2

??

Problemātiskās nozares

 • Pakalpojumi un profesijas — atbilstības problēmas (3 gadījumi)

Vidējais pārkāpuma procedūru ilgums (mēnešos)

50,8

47,9

18

Vidējais laiks, kas vajadzīgs, lai izpildītu Tiesas nolēmumus (mēnešos)

NAV PIEMĒROJAMS

48,3

NAV PIEMĒROJAMS

=

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (Latvija)

Sniegums — Latvija uzrādīja labus rezultātus.

 • Rezultāti attiecībā uz četriem rādītājiem bija augstāki par vai vienādi ar EEZ vidējo rādītāju.
 • Sniegums uzlabojās attiecībā uz četriem rādītājiem, jo īpaši attiecībā uz pieprasījumiem, kas pieņemti vienas nedēļas laikā.
 • Atbilžu sniegšanas ilgums nedaudz samazinājās.
Vienas nedēļas laikā pieņemtie pieprasījumi (%)
 
Pieprasījumi, uz kuriem atbilde sniegta IMI noteiktajā termiņā (%)
 
Citu iestāžu apmierinātība ar atbilžu savlaicīgumu (%)
 
Citu iestāžu apmierinātība attiecībā uz pieliktajām pūlēm (%)
 
Atbilžu sniegšanas ilgums (dienas)
 

Tehnisko noteikumu informācijas sistēma (Latvija)

 

SOLVIT (Latvija)

 • Lietu skaits:
  Iesniegtās lietas: 9 (2021. gadā 22).
  Saņemtās lietas: 0 (2021. gadā 2).

Nepieņemtās lietas: 11 (2021. gadā 14).

 • Atrisināto lietu īpatsvars: neattiecas (100 % 2021. gadā)
 • Izskatīšanas laiks (piederības valsts centrs):
  Atbilde 7 dienās: 100 % (2021. gadā 100 %) – ļoti labs rezultāts
  Lietas, kas sagatavotas 30 dienu laikā: 100 % (2021. gadā 100 %) – ļoti labs rezultāts
  Risinājumi, kas pieņemti 7 dienās: 100 % (2021. gadā 100 %) – ļoti labs rezultāts

Lietas pieņemšanas atteikums 30 dienu laikā: 100 % (2021. gadā 100 %) – ļoti labs rezultāts.

 • Izskatīšanas laiks (vadošais centrs)
  Lietas, kas pieņemtas 7 dienu laikā: neattiecas (100 % 2021. gadā)
  Lietas, kas noslēgtas 10 nedēļu laikā: neattiecas (100 % 2021. gadā)
 • Darbinieku skaits
  Apmierinošs

Maksājumu kavējumi (Latvija)

2022. gadā Latvijas publisko iestāžu vidējais maksājumu kavējums (laiks, kas pārsniedz likumīgi vai līgumiski noteiktos maksājumu termiņus) bija 14 dienas.

Vidējais dienu skaits, kas bija vajadzīgs konkrēta uzņēmuma rēķinu apmaksai no citu uzņēmumu puses (maksājumi starp uzņēmumiem), bija 55,45 dienas.

Administrācijas atsaucība un regulējuma slogs (Latvija)

Indikators 2021 ES vidējais rādītājs
Valsts regulējuma slogs (atbildes aptaujas ietvaros: 1 = visvājākais rezultāts, 7 = vislabākais rezultāts) 4,1   3,6  
Digitālie publiskie pakalpojumi uzņēmuma izveidei un vadīšanai (100 % = vislabākais rezultāts) 85,8 % nav datu   
Publisko iestāžu maksājumu kavējumi 14 dienas 15,7 dienas
Maksātnespējas problēmu noregulēšanas laiks 1,5 gadi 2,0 gadi
Regulējuma ietekme uz ilgtermiņa investīciju lēmumiem (atbildes aptaujas ietvaros) 10,7 % nav datu  

Piekļuve publiskajam iepirkumam (Latvija)

Indikators 2021 ES vidējais rādītājs
Viens pretendents 26 % 25 %
Bez uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus 11 % 6 %
Publicētā daļa (vietnē Tenders Electronic Daily izsludināto iepirkumu vērtība % no IKP) 8,6 % 5,9 %
Sadarbīgs iepirkums (to procedūru proporcionālā daļa, kurās ir vairāk nekā viens pircējs) 15 % 5 %
Piešķiršanas kritēriji (tādu procedūru proporcionālā daļa, kurās līgumslēgšanas tiesības piešķirtas lētākajam piedāvājumam) 77 % 64 %
Lēmuma pieņemšanas ilgums (dienās) 77   99  
Līgumslēdzēji, kas ir MVU 90 % 61 %
MVU iesniegti piedāvājumi 91 % 73 %
Daļās sadalītas procedūras 38 % 31 %
Trūkstoši uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus 0 % 1 %
Nav pārdevēja reģistrācijas numura 1 % 29 %
Nav pircēja reģistrācijas numura 0 % 11 %

Piezīme. Visu indikatoru (izņemot publicēto daļu) ES vidējam rādītājam tiek izmantota tipiska ES valsts (vidējs vērtējums). Tā kā vēl nav pieejami jaunākie dati, indikators "publicētā daļa" ir balstīts uz 2020. gada datiem.

Piekļuve pakalpojumiem un pakalpojumu tirgiem (Latvija)

Rādītājs 2021 ES vidējais rādītājs
Ierobežotības indikators — arhitekts 2,5   2,5  
Ierobežotības indikators — grāmatvedis 0,0   1,7  
Ierobežotības indikators — būvinženieris 2,9   2,4  
Ierobežotības indikators — advokāts 3,5   3,4  
Ierobežotības indikators — nekustamā īpašuma aģents 0,0   1,3  
Ierobežotības indikators — patentu aģents 2,9   2,2  
Ierobežotības indikators — tūristu gids 0,0   1,2  
Iekšzemes prioritāro vēstuļu sūtījumu cena, 20 g sūtījums (2020) 1,00 € 0,88 €
Prioritāro vēstuļu sūtījumu cena ES iekšienē, 20 g sūtījums (2020) Neattiecas 1,53 €
Iekšzemes vēstuļu piegādes termiņi, vēstuļu piegāde nākamajā darba dienā prioritāru 20 g vēstuļu sūtījumiem (2020) 85,4 % 84,2 %

Piezīme. ES ierobežotības indikators (EURI) mēra, cik ierobežojošs ir regulējums pārrobežu pakalpojumu sniegšanai un tiesībām veikt uzņēmējdarbību septiņām profesionālo pakalpojumu grupām, uz kurām ir attiecināma liela daļa ES uzņēmumu starppatēriņa vai pārrobežu mobilitātes. Ierobežotības līmeni mēra skalā no 0 (vismazākie ierobežojumi) līdz 6 (vislielākie ierobežojumi). 

Piekļuve finansējumam (Latvija)

Indikators 2021 ES vidējais rādītājs
Piekļuve publiskajiem finanšu līdzekļiem (to MVU procentuālā daļa, kuri norāda uz stāvokļa pasliktināšanos) 10,4 %  11,3 % 
Termiņš, kādā uzņēmumi nokārto maksājumus (2022. gada aptauja) 55,5 dienas 52,5 dienas
Riska kapitāla investīcijas (% no IKP) 0,07 % 0,48 %
Back to top