Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Slovenia

Prenos v nacionalno pravo (Slovenija)

Trend od zadnjega obdobja poročanja: ? pozitiven; ? negativen; = nevtralen
Razvrstitev od 27: 1 do 9; 10 do 18; 19 do 27

KAZALNIKI

December
2022

EU
povprečje

Razvrstitev

Trend

Zaostanek pri prenosu (delež vseh direktiv, ki niso bile prenesene)

1,0 %

1,1 %

13

?

Direktive, za katere je rok prenosa potekel

10

11

Direktive z dolgo zamudo prenosa (> 2 leti)

0

1

1

=

Povprečna zamuda pri prenosu direktiv (v mesecih)

9,2

12,6

3

?

Odstopanje od skladnosti (delež vseh nepravilno prenesenih direktiv)

1,3 %

1,3 %

13

=

Kršitve (Slovenija)

Trend od zadnjega obdobja poročanja: ? pozitiven; ? negativen; = nevtralen
Razvrstitev od 27: 1 do 9; 10 do 18; 19 do 27
Razvrstitev od 23
(izvrševanje sodnih odločb): 1 do 8; 9 do 16; 17 do 23

KAZALNIKI

December
2022

EU
povprečje

Razvrstitev

Trend

Število nerešenih postopkov za ugotavljanje kršitev

23

26

12

?

Problematični sektorji

 • Storitve in poklici – težave v zvezi s skladnostjo (4 zadeve)

Povprečno trajanje postopkov za ugotavljanje kršitev (v mesecih)

47,7

47,9

14

?

Povprečni čas, potreben za izvršitev sodnih odločb (v mesecih)

58,1

48,3

15

??

Informacijski sistem za notranji trg (Slovenija)

Uspešnost – Slovenija je bila zmerno uspešna.

 • Rezultati za štiri kazalnike so bili pod povprečjem EGP.
 • Uspešnost v smislu odgovorov na zahtevke v roku je bila nad povprečjem EGP.
 • Rezultati za štiri kazalnike, zlasti za ankete o zadovoljstvu, so se poslabšali.
Zahtevki, sprejeti v enem tednu (%)
 
Odgovor na zahtevek do roka, dogovorjenega v sistemu IMI (%)
 
Zadovoljstvo s pravočasnostjo odgovorov – po ocenah partnerjev (%)
 
Zadovoljstvo s prizadevanji – po ocenah partnerjev (v %)
 
Hitrost odgovarjanja na zahtevke (v dnevih)
 

Informacijski sistem za tehnične predpise (Slovenija)

 

SOLVIT (Slovenija)

 • Število zadev
  Poslane zadeve: 34 (29 leta 2021)
  Prejete zadeve: 14 (10 leta 2021)

Zadeve, ki niso bile sprejete: 15 (10 leta 2021)

 • Rešene zadeve: 93 % (80 % leta 2021)
 • Čas obravnave (kot domači center)
  Odgovor v 7 dneh: 67 % (100 % leta 2021) – dobro
  Priprava zadeve v 30 dneh: 100 % (89 % leta 2021) – zelo dobro
  Rešitve sprejete v 7 dneh: 79 % (80 % leta 2021) – zelo dobro

Zadeve, ki niso bile sprejete v 30 dneh: 80 % (70 % leta 2021) – zelo dobro

 • Čas obravnave (kot odgovorni center)
  Zadeve, sprejete v 7 dneh: 64 % (80 % leta 2021) – dobro
  Zadeve, zaključene v 10 tednih: 79 % (79 % leta 2021) – zelo dobro
 • Število uslužbencev
  zadostno

Zamude pri plačilih (Slovenija)

V letu 2022 so zamude slovenskih javnih organov pri plačilu (čas prekoračitve zakonskih ali pogodbeno dogovorjenih plačilnih pogojev) v povprečju znašale 13 dni.

Podjetja so v povprečju poravnala račune drugih podjetij (plačila med podjetji) v 50,52 dneva.

Odzivna uprava in regulativno breme (Slovenija)

Kazalnik 2021 Povprečje EU
Regulativno breme državnih predpisov (odgovori na anketo: 1 = najslabše, 7 = najboljše) 2,8   3,6  
Digitalne javne storitve za ustanovitev in vodenje podjetja (100 % = najuspešnejše) 84,0 % ni relevantno  
Zamude javnih organov pri plačilih 13 dni 15,7 dni
Čas za reševanje insolventnosti 0,8 leta 2,0 leta
Vpliv ureditve na odločitve o dolgoročnih naložbah (odgovori na anketo) 10,0 % ni relevantno  

Dostop do javnih naročil (Slovenija)

Kazalnik 2021 Povprečje EU
En sam ponudnik 44 % 25 %
Ni razpisov za zbiranje ponudb 19 % 6 %
Stopnja objav (vrednost, navedena na portalu Tenders Electronic Daily, v % BDP) 3,6 % 5,9 %
Sodelovanje pri javnih naročilih (delež postopkov z več kot enim kupcem) 5 % 5 %
Merila za oddajo javnega naročila (delež postopkov, v katerih je bila izbrana najcenejša ponudba) 60 % 64 %
Hitrost odločanja (v dnevih) 87   99  
Izvajalci, ki so MSP 78 % 61 %
Ponudbe MSP 74 % 73 %
Postopki, razdeljeni na sklope 38 % 31 %
Manjkajoči razpisi za zbiranje ponudb 3 % 1 %
Manjkajoča registracijska številka prodajalca 1 % 29 %
Manjkajoča registracijska številka kupca 0 % 11 %

Opomba: Za povprečje EU se uporablja tipična (srednjeuvrščena) država EU za vse kazalnike, razen za stopnjo objav. Zaradi zamud pri razpoložljivosti podatkov rezultati za stopnjo objav temeljijo na podatkih za leto 2020.

Dostop do storitev in trgov storitev (Slovenija)

Kazalnik 2021 Povprečje EU
Kazalnik restriktivnosti – arhitekt 2,7   2,5  
Kazalnik restriktivnosti – računovodja 0,0   1,7  
Kazalnik restriktivnosti – gradbeni inženir 3,2   2,4  
Kazalnik restriktivnosti – odvetnik 3,7   3,4  
Kazalnik restriktivnosti – nepremičninski posrednik 2,8   1,3  
Kazalnik restriktivnosti – patentni zastopnik 1,6   2,2  
Kazalnik restriktivnosti – turistični vodnik 1,7   1,2  
Cene prednostnih pisemskih pošiljk v notranjem prometu, pismo 20 g (2020) 0,55 EUR 0,88 EUR
Cene prednostnih pisemskih pošiljk v države EU, pismo 20 g (2020) 1,22 EUR 1,53 EUR
Dostavni čas v notranjem prometu, dostava na dan po oddaji pošiljke, prednostno pismo 20 g (2020) 95,5 % 84,2 %

Opomba: S kazalnikom restriktivnosti EU (EURI) se merita stopnja restriktivnosti za čezmejno opravljanje storitev in za pravico do ustanavljanja za sedem skupin poklicnih storitev, ki imajo velik delež v vmesni potrošnji ali čezmejni mobilnosti podjetij EU. Stopnja restriktivnosti se meri na lestvici od 0 (najmanj restriktivno) do 6 (najbolj restriktivno). 

Dostop do financiranja (Slovenija)

Kazalnik 2021 Povprečje EU
Dostop do javne finančne podpore (% MSP, ki navajajo poslabšanje) 14,0 %  11,3 % 
Čas, katerem podjetja poravnajo račune (anketa iz leta 2022) 50,5 dneva 52,5 dneva
Naložbe tveganega kapitala (v % BDP) 0,06 % 0,48 %
Back to top