Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Finland

Införlivande

Tendens sedan den senaste rapporteringsperioden: ? positiv, ? negativ, = neutral
Rangordning bland EU-27: 1 till 9, 10 till 18, 19 till 27

INDIKATORER

Dec.
2022

EU-
genomsnitt

Rangordning

Tendens

Andelen direktiv som inte har införlivats

0,9 %

1,1 %

10

?

Försenade direktiv

9

11

Mycket försenade direktiv (> 2 år)

0

1

1

=

Genomsnittlig försening med att införliva direktiv (i månader)

12,4

12,6

15

??

Andelen direktiv som inte har införlivats korrekt

1,3 %

1,3 %

13

?

Överträdelser i Finland

Tendens sedan den senaste rapporteringsperioden: ? positiv, ? negativ, = neutral
Rangordning bland EU-27: 1 till 9, 10 till 18, 19 till 27
Rangordning bland 23
(efterlevnad av domstolens beslut): 1 till 8, 9 till 16, 17 till 23

INDIKATORER

Dec.
2022

EU-
genomsnitt

Rangordning

Tendens

Antal pågående överträdelseförfaranden

13

26

4

?

Problemområden:

 • Finansiella tjänster (tre ärenden)

Genomsnittlig längd på överträdelseförfarandena (i månader)

41,1

47,9

7

?

Genomsnittlig tid för att följa domstolens domar (i månader)

223,1

48,3

23

=

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Resultat – Finlands resultat var fortsatt utmärkta.

 • Resultatet för fyra indikatorer låg över EES-genomsnittet och var bland de tio bästa bland länderna på respektive område.
 • Resultatet sjönk något för alla indikatorer.
 • Resultatet vad gäller tillfredsställelsen med arbetsinsatsen sjönk och ligger under EES-genomsnittet.
Förfrågningar som godtagits inom en vecka (i %)
 
Förfrågningar som besvarats enligt den överenskomna IMI-fristen (i %)
 
Tillfredsställelse med svarstiden – enligt motparternas bedömning (i %)
 
Tillfredsställelse med arbetsinsatsen – enligt motparternas bedömning (i %)
 
Svarstid (antal dagar)
 

Informationssystemet för tekniska föreskrifter (Tris) i Finland

 

Solvit i Finland

 • Arbetsbörda
  Inskickade ärenden: 15 (19 ärenden 2021)
  Mottagna ärenden: 9 (6 ärenden 2021)

Ärenden som inte accepterats: 26 (31 ärenden 2021)

 • Andel lösta ärenden: 87 % (83 % år 2021)
 • Handläggningstid (som lokalt kontor)
  Svar inom sju dagar: 100 % (95 % år 2021) – mycket bra
  Ärenden behandlade inom 30 dagar: 67 % (68 % år 2021) – bra
  Lösningar som godtagits inom sju dagar: 92 % (89 % år 2021 ) – mycket bra

Ärenden som inte accepterats inom 30 dagar: 62 % (52 % år 2021) – dåligt

 • Handläggningstid (som huvudansvarigt kontor)
  Ärenden som accepterats inom sju dagar: 100 % (83 % år 2021) – mycket bra
  Ärenden som avslutats inom tio veckor: 71 % (83 % år 2021) – dåligt
 • Personal
  Behöver mer personal

Betalningsförseningar i Finland

Under 2022 betalade finländska myndigheter i genomsnitt sina fakturor 12 dagar för sent (den tid som överskrider de lagstadgade eller kontraktsenliga betalningsvillkoren).

Företag behövde i genomsnitt vänta 49,86 dagar för att andra företag skulle betala deras fakturor (betalningar mellan företag).

Lyhörd administration och regelbördan i Finland

Indikator 2021 EU-genomsnitt
Bördan av offentliga regleringar (enkätsvar: 1 = värst, 7 = bäst) 4,9   3,6  
Tillgång till digital offentlig service för att starta och driva ett företag (100 % = bästa resultat) 92,5 % Ingen uppgift  
Offentliga myndigheters betalningsförseningar 12 dagar 15,7 dagar
Tidsåtgång för att avsluta insolvensärenden 0,9 år 2,0 år
Inverkan av regleringar på långsiktiga investeringsbeslut (enkätsvar) 25,1 % Ingen uppgift  

Tillgång till offentlig upphandling i Finland

Indikator 2021 EU-genomsnitt
En anbudsgivare 14 % 25 %
Upphandling utan konkurrensutsättning 3 % 6 %
Konkurrensutsatta upphandlingar (värdet på upphandlingar publicerade i TED, i % av BNP) 6,9 % 5,9 %
Gemensam upphandling (andel upphandlingar med mer än en köpare) 19 % 5 %
Tilldelningskriterier (andel upphandlingar som gått till det lägsta budet) 56 % 64 %
Beslutstid (i dagar) 88   99  
Andel leverantörer som är småföretag 59 % 61 %
Andel anbud från småföretag 56 % 73 %
Andel upphandlingar som är uppdelade i delkontrakt 27 % 31 %
Upphandlingar där uppgifter saknas 0 % 1 %
Upphandlingar utan säljarens organisationsnummer 6 % 29 %
Upphandlingar utan köparens organisationsnummer 0 % 11 %

Kommentar: Ett typiskt EU-land (som rangordnas i mitten) används för EU-genomsnittet för alla indikatorer utom ”andel konkurrensutsatta upphandlingar”. På grund av försenad datarapportering bygger statistiken om andel konkurrensutsatta upphandlingar på uppgifter från 2020.

Tillgång till tjänster och tjänstemarknader i Finland

Indikator 2021 EU-genomsnitt
Begränsningsindikator – arkitekt 1,4   2,5  
Begränsningsindikator – revisor 0,0   1,7  
Begränsningsindikator – civilingenjör 1,9   2,4  
Begränsningsindikator – advokat 3,4   3,4  
Begränsningsindikator – mäklare 1,1   1,3  
Begränsningsindikator – patentombud 0,9   2,2  
Begränsningsindikator – turistguide 0,0   1,2  
Porto för inrikes brev, högst 20 g (2020) Ingen uppgift 0,88 euro
Porto för brev märkt ”Prioritaire” inom EU, högst 20 g (2020) Ingen uppgift 1,53 euro
Antal inrikes brev som kommer fram nästa arbetsdag, högst 20 g (2020) 97,6 % 84,2 %

Kommentar: EU:s begränsningsindikator mäter hur svårt det är att tillhandahålla tjänster över gränserna och utnyttja rätten att utöva sju grupper av fria yrken som utgör en hög andel av företagens insatsvaror eller rörlighet över gränserna i EU. Begränsningarna mäts på en skala från 0 (inga begräsningar) till 6 (stora begränsningar). 

Tillgång till finansiering i Finland

Indikator 2021 EU-genomsnitt
Tillgång till offentligt ekonomiskt stöd (% av småföretag som upplever försämringar) 9,8 %  11,3 % 
Tid för att få betalt från företag (enkät 2022) 49,9 dagar 52,5 dagar
Riskkapitalinvesteringar (% av BNP) 0,53 % 0,48 %
Back to top