Skip to main content
Single Market Scoreboard

Slovenija

Prenos v nacionalno pravo (Slovenija)

Nedoseganje prenosa zakonodaje: 1,6% (zadnje poročilo: 0,6%) – ogromno povečanje za 1 odstotno točko in v skupini šestih držav članic, ki so v letu več kot podvojile svoje nedoseganje in zato niso dosegle cilja 1%.
Povprečje EU = 1%; predlagani cilj (v Aktu za enotni trg) = 0,5%

Po letih stalnega prizadevanja za znižanje pod 1-odstotni prag in ohranitev položaja Slovenija zdaj ponovno presega ta prag. Poleg tega je Slovenija prenesla 9 od 17 direktiv, povezanih z enotnim trgom (53 %), ki jih je bilo treba prenesti v 6 mesecih pred presečnim datumom za izračun (1. junij–30. november 2020). Iz tega je razvidno, da ima Slovenija manjše težave s spremljanjem pravočasnega prenosa direktiv. Prenos je stalen proces in vsakršno popuščanje lahko povzroči hitro povečanje nedoseganja.

Zamude pri prenosu direktiv: 16 (zadnje poročilo: 6) vključno s petimi direktivami o okolju. Pri prenosu ene direktive zamuja več kot 2 leti: Direktiva 2013/59/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

Povprečni zaostanek: 8,9 meseca (zadnje poročilo: 7,4 meseca) – rahlo povečanje za 1,5 meseca in v skupini osmih držav članic, ki so med letom povečale zaostanek pri prenosu direktiv.
Povprečje EU = 7,4 meseca

Slovenija je k zaostanku dodala eno direktivo, pri prenosu katere zamuja že dolgo (dve leti ali več), pri sedmih direktivah pa s prenosom zamuja več kot 6 mesecev. Kljub temu se to trajanje izravna s krajšim trajanjem prenosa osmih drugih direktiv (manj kot 6 mesecev).

Odstopanje od skladnosti: 1,2% (zadnje poročilo: 0.9 %) – povečanje za 0,3 odstotne točke in največje odstopanje za Slovenijo nasploh.
Povprečje EU = 1,4%; predlagani cilj (v Aktu za enotni trg) = 0,5%

Začetek novih postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi nepravilnega prenosa direktiv o enotnem trgu se začenja upočasnjevati. Kljub temu je število takih nezaključenih postopkov še vedno visoko. To ne velja za Slovenijo, ki je ohranila prejšnji izid. Glede na to, da je bilo domnevno nepravilno prenesenih 12 direktiv, je Slovenija ena od osmih držav članic, ki imajo kombinacijo velikega zaostanka pri prenosu in visokega odstotka nepravilno prenesenih direktiv. Vendar odstopanje ostaja pod povprečjem EU.

Razvoj nedoseganja prenosa zakonodaje

 

Razvoj odstopanja od skladnosti

 

Kršitve (Slovenija)

Nerešeni postopki v zvezi z enotnim trgom:28(11 novih postopkov, med njimi 6 v zvezi s prometom in 3 v zvezi z okoljem ter 2 zaključena postopka; zadnje poročilo: 19 nerešenih postopkov) – znatno povečanje za 9 postopkov, tretje največje povečanje števila postopkov in drugo največje povečanje v odstotkih (+47 %) v enem letu.   
(Povprečje EU = 31 postopkov)

Za Slovenijo se je število postopkov od decembra 2016 skoraj podvojilo (s 15 na 28). Ni več v skupini 10 držav članic z najnižjim številom postopkov za ugotavljanje kršitev, vendar je še vedno pod povprečjem EU glede nerešenih postopkov.

V zadnjem letu se je začelo 198 novih postopkov (brez upoštevanja tistih zaradi zamud pri prenosu), ki 1. decembra 2020 še niso bili končani. Slovenija je z 11 takšnimi postopki precej nad povprečjem EU, ki je 7 začetih novih postopkov v enem letu. Poleg tega sta bila od decembra 2019 rešena le dva slovenska postopka, kar je manj od povprečja EU, ki je 5 takih postopkov.

Problematični sektorji: okolje (12 postopkov), vključno s 4 postopki o ravnanju z odpadki; promet (8), zlasti zračni promet ter trajnostni in inteligentni promet (po trije postopki) = 71 % vseh nerešenih postopkov.

Povprečno trajanje postopka: 29 mesecev za 25 postopkov v zvezi z enotnim trgom, ki še niso bili predloženi Sodišču (zadnje poročilo:31,5 meseca) – rahlo zmanjšanje za 2,5 meseca in trajanje postopkov precej pod povprečjem EU. 
Povprečje EU = 37,3 meseca

Slovenija je v skupini osmih držav članic, v katerih se je trajanje postopkov v enem letu skrajšalo. Število daljših in krajših postopkov Slovenije je enakomerno: 4 starejši nerešeni postopki na področju zračnega prometa in okolja so trajali med 6 in 10 let; 11 novih postopkov pa je bilo zaključenih v manj kot 12 mesecih.

Izpolnjevanje sodnih odločb: 76,3 meseca za edini postopek v zvezi z enotnim trgom v tej fazi postopka, zaključen v zadnjih 5 letih (zadnje poročilo: 46,7 meseca).
Povprečje EU = 31,7 meseca

Slovenija je v skupini treh držav članic, katerih povprečno izpolnjevanje se je v zadnjem letu najbolj povečalo (+29,6 meseca). Razlog za to je, da en postopek z zmernim trajanjem izpolnjevanja (17,2 meseca), ki je zdaj star več kot 5 let, ni več del izračuna. Preostali postopek v zvezi z onesnaževanjem zraka poteka že več kot šest let. Slovenija je z dolgim izpolnjevanjem odločbe v zvezi svojim edinim postopkom zdaj država članica z najdaljšim časovnim zaostankom med 24 državami članicami, ki so v zadnjih petih letih izpolnile sodne odločbe.

Razvoj glede števila postopkov za ugotavljanje kršitev

 

Informacijski sistem za notranji trg IMI (Slovenija)

Uspešnost – Slovenija je bila zmerno uspešna.

 • Slovenija je bila pri treh od petih kazalnikov pod povprečjem EGP.
 • Trije kazalniki so se izboljšali, pri čemer tisti, ki se nanašajo na zadovoljstvo tujih organov, kažejo največje izboljšanje.
 • Slovenija bi si morala dodatno prizadevati, da bi zahtevke sprejela v enem tednu.
Delež zahtevkov, sprejetih v enem tednu:
 
Odgovori na zahtevke do roka, dogovorjenega v sistemu IMI (%)
 
Zadovoljstvo s pravočasnostjo odgovorov – po ocenah tujih organov (%)
 
Zadovoljstvo s prizadevanji – po ocenah tujih organov (%)
 
Hitrost pri odgovarjanju na zahtevke (v dnevih)
 

Your Europe (Slovenija)

EU je vzpostavila enotni digitalni portal za zagotavljanje dostopa do informacij, postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav.

Portal je bil vzpostavljen z Uredbo 2018/1724 z dne 2. oktobra 2018. Člen 29 Uredbe določa ustanovitev skupine za usklajevanje dela na digitalnem portalu. Sestanki usklajevalne skupine za digitalni portal potekajo v različnih sestavah, od katerih je ena, ki se sestaja dvakrat letno, namenjena obveščanju. Drugi dve sestavi se ukvarjata z informacijskimi in komunikacijskami tehnologijami ter e-postopki in storitvami za pomoč.

Informacijska skupina nadaljuje delo nekdanjega uredniškega odbora portala Your Europe, kar zagotavlja, da se delo usklajevalne skupine za digitalni portal ne prekriva z delom drugih strokovnih skupin ali podskupin.

2020 – leto prehoda

Leta 2020 je začela veljati uredba o enotnem digitalnem portalu. Vse države članice so si močno prizadevale za izpolnitev zahtev iz uredbe v zvezi s portalom Your Europe, in sicer s priglasitvijo nacionalnih spletišč, ki se nanašajo na področja iz Priloge I k uredbi. V letu 2021 bodo ta spletišča postopoma na voljo prek portala Your Europe.

Ker je bilo leto 2020 leto prehoda, v letošnjem pregledu enotnega trga ni bila opravljena ocena različnih držav. Komisija in nacionalni koordinatorji iz držav članic bodo v letu 2021 opredelili ustrezne kazalnike za uporabo v prihodnjih pregledih.

SOLVIT (Slovenija)

 • Število primerovmajhno
  Poslani primeri – 42 (21 leta 2019)
  Prejeti primeri – 11 (9 leta 2019)
 • Nesprejeti primeri – 16 (16 leta 2019)

 • Rešeni primeri – 90 %(100 % leta 2019)
 • Čas obravnave (domači center)
  Odgovor v 7 dneh: 100 % (58 % leta 2019) – dobro
  Priprava primera v 30 dneh: 95 % (90 % leta 2019) – dobro
  Rešitve sprejete v 7 dneh: 87 % (89 % leta 2019) – dobro
 • Primeri, ki niso bili sprejeti v 30 dneh:  75 % (69 % leta 2019) – dobro

 • Čas obravnave primerov (odgovorni center)
  Sprejetje primera v 7 dneh:  80 %(75 % leta 2019)dobro
  Primeri, zaključeni v 10 tednih: 90 % (87 % leta 2019) – dobro
 • Zaposlovanje osebja
  potrebno izboljšanje

Technical Regulations Information System (Slovenia)

 

Javna naročila (Slovenija)

Uspešnost Slovenije pri javnem naročanju je bila leta 2020 na splošno nezadovoljiva. Več informacij in podatkov o uporabljeni metodologiji boste našli v razdelku o uspešnosti pri javnem naročanju.

Poštne storitve (Slovenija)

Za lažjo analizo so države EU razdeljene v tri skupine:

 • zahodne – Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska
 • južne – Ciper, Grčija, Italija, Malta, Portugalska, Španija
 • vzhodne – Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija.

Čas prenosa pošiljk D+1: dober v zadevnem obdobju pregleda. Leta 2019 je dosegel 96,3 %.

Pri nekaterih državah se referenčni podatki za prejšnje obdobje lahko nekoliko razlikujejo od zadnjega pregleda zaradi naknadno posodobljenih podatkov po objavi.

Trgovina z blagom in storitvami (Slovenija)

Slovenija ima visoko stopnjo trgovinskega povezovanja na enotnem trgu za blago. Tudi trgovinsko povezovanje na enotnem trgu za storitve je nad povprečjem EU. Leta 2019 je bilo pri obeh kazalnikih zaznati zmanjšanje.

  BlagoStoritve
Trgovinsko povezovanje znotraj EU% BDP leta 201950,911,7
 Razlika 2018-2019-2,0-0,1
Uvoz znotraj EU% BDP leta 201950,29,3
 Razlika 2018-2019-2,3-1

Neposredne tuje naložbe (Slovenija)

Leta 2019 so se NTN Slovenije v druge države EU povečale za skoraj polovico, vrednost NTN drugih držav EU v Slovenijo pa se je zmanjšala. Stanje vhodnih in izhodnih NTN se je povečalo, slednje za 12 %.

 Tokovi NTN znotraj EUStanja NTN znotraj EU
 vhodneizhodnevhodneizhodne
Medletna sprememba 2018 – 2019-0,170,450,030,12

Podobno so se NTN Slovenije v države, ki niso članice EU, povečale za 50 %, enako povečanje pa je veljalo za naložbe tretjih držav v Slovenijo. Stanje vhodnih NTN se je povečalo za 14 %, medtem ko se je stanje izhodnih NTN povečalo za 6 %.

 Tokovi NTN zunaj EUStanja NTN zunaj EU
 vhodneizhodnevhodneizhodne
Medletna sprememba 2018 –F20190,470,500,140,06
Back to top