Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Bulgaria

Транспониране (България)

Тенденция от последния период на докладване насам: ? положителна; ? отрицателна; = без промяна
Позиция от 1 до 27: 1 до 9; 10 до 18; 19 до 27

ПОКАЗАТЕЛИ

Дек.
2022 г.

Средно
за ЕС

Позиция

Тенденция

Дефицит при транспонирането (процент на всички директиви, които не са транспонирани)

1,8 %

1,1 %

24

?

Директиви с изтекъл срок за транспониране

18

11

Директиви с отдавна изтекъл срок за транспониране (> 2 години)

3

1

23

??

 • Директива (ЕС) 2018/844 — изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност
 • Директива (ЕС) 2019/68 — технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти
 • Директива (ЕС) 2019/69 — технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия

Средно закъснение при транспонирането на директивите (в месеци)

15,5

12,6

22

??

Дефицит в съответствието (процент на всички директиви, транспонирани неправилно)

2,0 %

1,3 %

26

?

Нарушения (България)

Тенденция от последния период на докладване насам: ? положителна; ? отрицателна; = без промяна
Позиция от 1 до 27: 1 до 9; 10 до 18; 19 до 27
Позиция от 1 до 23
(изпълнение на решения на Съда): 1 до 8; 9 до 16; 17 до 23

ПОКАЗАТЕЛИ

Дек.
2022 г.

Средно
за ЕС

Позиция

Тенденция

Брой на висящите производства за установяване на нарушения

38

26

23

=

Проблемни сектори:

 • Атмосферно замърсяване (4 производства)
 • Услуги и професии — проблеми със спазването на изискванията (4 производства)

Средна продължителност на производствата за установяване на нарушение (в месеци)

38,7

47,9

3

??

Средно време, за което се изпълняват решенията на Съда (в месеци)

24,2

48,3

6

??

Информационна система за вътрешния пазар (България)

Резултати — резултатите на България остават слаби.

 • Резултатите по петте показателя са значително под средното за ЕИП и сред последните пет резултата на държави членки в съответните области.
 • Бързината на отговаряне на искания намалява значително за трета поредна година.
 • При исканията, на които е отговорено в срок, и удовлетвореността на партньорите от положените усилия се наблюдава значително подобрение.
Искания, приети в срок от една седмица (%)
 
Искания, на които е отговорено в договорения в IMI срок (%)
 
Удовлетвореност от навременността на отговорите — според оценката на партньорите (%)
 
Удовлетвореност от положените усилия — според оценката на партньорите (%)
 
Бързина на отговаряне на исканията (дни)
 

Информационна система за техническите регламенти (България)

 

СОЛВИТ (България)

 • Натовареност
  Изпратени случаи: 212 (337 през 2021 г.)
  Получени случаи: 19 (34 през 2021 г.)

Неприети случаи: 180 (256 през 2021 г.)

 • Процент на приключване: 100 % (95 % през 2021 г.)
 • Време за обработка (като местен център)
  Отговор в срок от 7 дни: 94 % (95 % през 2021 г.) — много добър резултат
  Случаи, подготвени в срок от 30 дни: 76 % (88 % през 2021 г.) — много добър резултат
  Решения, приети в срок от 7 дни: 72 % (78 % през 2021 г.) — слаб резултат

Случаи, неприети в срок от 30 дни: 82 % (87 % през 2021 г.) — много добър резултат

 • Време за обработка (като водещ център)
  Случаи, приети в срок от 7 дни: 90 % (88 % през 2021 г.) — много добър резултат
  Случаи, приключени за 10 седмици: 74 % (78 % през 2021 г.) — слаб резултат
 • Численост на персонала
  Достатъчна

Забавяне на плащания (България)

През 2022 г. средното забавяне на плащания (времето, надвишаващо законовите или договорните условия за плащане) от страна на българските публични органи е 15 дни.

Средният брой дни, които отнема плащането на фактурите на дадено предприятие от други предприятия (плащания между предприятия), е 53,40 дни.

Отзивчивост на администрацията и тежест на регулиране (България)

Показател 2021 г. Средно за ЕС
Тежест на държавното регулиране (отговори в рамките на проучване: 1 = най-слаб резултат, 7 = най-добър резултат) 3,8   3,6  
Цифрови обществени услуги за започване и управление на бизнес (100 % = най-добър резултат) 76,2 % няма данни  
Забавяне на плащания от страна на публичните органи 15 дни 15,7 дни
Време за решаване на дела за несъстоятелност 3,3 години 2,0 години
Въздействие на регулирането върху дългосрочните инвестиционни решения (отговори в рамките на проучване) 19,6 % няма данни  

Достъп до обществени поръчки (България)

Показател 2021 г. Средно за ЕС
Един оферент 32 % 25 %
Без покани за представяне на оферти 25 % 6 %
Процент на публикуване (стойност на поръчките, публикувани в Tenders Electronic Daily, в процент от БВП) 14,9 % 5,9 %
Съвместно възлагане на обществени поръчки (дял на процедурите с повече от един купувач) 1 % 5 %
Критерии за възлагане (дял на процедурите, възложени на предложилия най-ниска оферта) 84 % 64 %
Бързина на вземане на решение (дни) 120   99  
Изпълнители, които са МСП 68 % 61 %
Оферти от МСП 71 % 73 %
Процедури, разделени на обособени позиции 34 % 31 %
Липсващи покани за представяне на оферти 4 % 1 %
Липсващи регистрационни номера на продавача 2 % 29 %
Липсващи регистрационни номера на купувача 0 % 11 %

Забележка: за средната стойност за ЕС за всички показатели, с изключение на процента на публикуване, е използвана стойността за типична държава от ЕС (в средата на класацията). Поради закъснения по отношение на наличието на данни стойността за процента на публикуване се основава на данни от 2020 г.

Достъп до услуги и пазарите на услуги (България)

Показател 2021 г. Средно за ЕС
Показател за рестриктивност — архитект 2,7   2,5  
Показател за рестриктивност — счетоводител 0,8   1,7  
Показател за рестриктивност — строителен инженер 2,8   2,4  
Показател за рестриктивност — юрист 3,5   3,4  
Показател за рестриктивност — агент по недвижими имоти 0,0   1,3  
Показател за рестриктивност — представител по индустриална собственост 1,8   2,2  
Показател за рестриктивност — екскурзовод 2,4   1,2  
Вътрешни цени за писма с предимство, писмо 20 g (2020 г.) 0,56 евро 0,88 евро
Цени за писма с предимство в рамките на ЕС, писмо 20 g (2020 г.) 1,18 евро 1,53 евро
Време за доставка на писма с предимство 20 g — ден+1, (2020 г.) 53,4 % 84,2 %

Забележка: С показателя на ЕС за рестриктивност се измерва степента на рестриктивност по отношение на трансграничното предоставяне на услуги и правото на установяване за седем групи професионални услуги с висок дял в междинното потребление на предприятията в ЕС или трансграничната мобилност. Степента на рестриктивност се измерва по скала от 0 (най-ниска рестриктивност) до 6 (най-висока рестриктивност).

Достъп до финансиране (България)

Показател 2021 г. Средно за ЕС
Достъп до публична финансова подкрепа (% от МСП, посочващи влошаване) 22,5 %  11,3 % 
Време за плащане от предприятия (проучване от 2022 г.) 53,4 дни 52,5 дни
Инвестиции в рисков капитал (% от БВП) 0,04 % 0,48 %
Back to top